REGULAMIN STUDIA KULTURA FIZYCZNA

Cennik – aktualne ceny zajęć  prowadzonych w KULTURA FIZYCZNA, dostępne są na stronie internetowej www.kulturafizyczna.com.pl

Oferta – aktualnie dostępna, na stronie internetowej www.kulturafizyczna.com.pl


KULTURA FIZYCZNA  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Cieszyńska 6 Warszawa 02-716
NIP: 5213790916
REGON: 368043518
KRS: 0000690566

KF- KULTURA FIZYCZNA

 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Kultura Fizyczna jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.

2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez KF mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną za opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na stronie:

WWW. KULTURAFIZYCZNA.COM.PL

3. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć Uczestników zajęć, rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych, z wyjątkiem zajęć dla dzieci poniżej 3 roku życia.

4. KULTURA FIZYCZNA na życzenie opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w zajęciach, zobowiązuje się przeprowadzać zajęcia otwarte, o których poinformuje zainteresowanych z min. tygodniowym wyprzedzeniem.
Zajęcia takie nie będą organizowane częściej, niż dwa razy w roku, a prawo wstępu na nie mają wszyscy zaproszeni przez Uczestników zajęć goście, w liczbie do 3 na jednego Uczestnika.

5. Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Zobowiązane są opuścić Salę ćwiczen na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w Recepcji mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku dzieci, za których zajęcia opłata nie jest uregulowana, przebywają one na sali tanecznej pod opieką Instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach, a po zajęciach dostają informację o nieuregulowanej opłacie za zajęcia.

6. Każdy Uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na Recepcję i okazać karnet lub dowód wpłaty, przelewu lub też uiścić opłatę na miejscu po uprzedniej rezerwacji mejlowej miejsca na wybranych zajęciach.

7. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na Salę ćwiczeń. Instruktor ma prawo do niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.

8. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczania na Salę ćwiczeń osób spóźniających się.

9. KF ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia. Uczestnicy zajęć do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na Sali tanecznej pod opieką Instruktora.

BEZPIECZEŃSTWO

1. KF nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.

2. Uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.

3. Za uszkodzone albo utracone mienie Uczestników zajęć, pozostawione w studiu, KF nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

4. Zabrania się przebywania na Sali ćwiczeń bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na Sali należy podporządkować się poleceniom Instruktora. Za szkody, w tym powstałe w wyniku nie zastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny.

5. Zabrania się wylewania na podłogę substancji mogących ją zniszczyć, w tym m.in. wody i substancji oleistych.

6. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na Sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.

7. Osoby przebywające na terenie KF zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, oraz poleceń przedstawicieli KF oraz zachowania czystości, poszanowania mienia  KF i innych Uczestników zajęć.

8. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku.

9. Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego prawny opiekun.

10. Na terenie KF obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych, i środków odurzających.

11. Zabrania się wprowadzania na teren KF zwierząt, rowerów i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla Uczestników zajęć.

12. Obuwie i okrycie wierzchnie  pozostawiamy w przedsionku, lub należy użyć ochraniaczy na buty.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

1. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.

2. Zapisy do poszczególnych grup, zgodnie z ofertą KF dostępną na stronie internetowej www.kulturafizyczna.com.pl odbywają się:

a/ osobiście w siedzibie KF
b/ mailowo
c/ poprzez grafik zajęć na stronie internetowej

3. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających na zajęcia danej grupy KF zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup. W takim przypadku grupy będą łączone z uwzględnieniem stylu tanecznego, dnia i godziny zajęć oraz Instruktora. Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością czasową Uczestnika zajęć i żadne zajęcia nie będą Uczestnikowi odpowiadały, KF zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej płatności wniesionej przez Uczestnika płatności na inne zajęcia lub dokonania zwrotu.

4. KF zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy w następujących przypadkach:

a/ brak wystarczającej liczby osób chętnych na dane zajęcia
b/ zmniejszenie się liczby uczestników w trakcie trwania zajęć, a połączenie grup, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie doszło do skutku – w takich przypadkach nastąpi proporcjonalny zwrot wniesionej opłaty.

5. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora KF ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników o tym fakcie.

6. W sytuacjach losowych KF ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Uczestnikami. Jeśli Uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana część opłaty zostanie przez KF zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona.

7. KF ma prawo do zmiany terminu grafiku zajęć (terminu, miejsca i Instruktora grupy) w nowym semestrze. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają Uczestnikowi kontynuację zajęć, KF zwróci niewykorzystaną część opłaty.

SYSTEM PŁATNOŚCI

1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie www.kulturafizyczna.com.pl przed rozpoczęciem zajęć w formie przelewu z góry. Dopuszczalną formą płatności jest płatność na miejscu po uprzedniej potwierdzonej przez KF rezerwacji miejsca na wybranych zajęciach.

2. Płatność za zajęcia jest wnoszona w systemie pakietowym („Karnet”). Każdy wykupiony pakiet jest imienny i dotyczy jednej osoby. Jest przypisany do konkretnie wybranej grupy i obejmuje kolejne zajęcia, w ilości odpowiadającej wybranemu pakietowi, liczone od zadeklarowanej daty rozpoczęcia jego realizacji.

3. Uczestnik ma możliwość wyboru zajęć pojedynczych albo pakietu zajęć jednego spośród poniższych:

a/ karnet 4 kolejnych zajęć w danej grupie,
b/ karnet 8 kolejnych zajęć w danej grupie,
c/ karnet nielimitowanych zajęć, czyli karnet „open”

4. W trakcie obowiązywania wykupionego pakietu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez zmniejszenie liczby zajęć i odstępowania lub wykorzystywania przez osoby trzecie.

6. Opłaty w KF wnoszone są w następujących formach:

– należności za zajęcia – opłata gotówkowa, karta płatnicza, przelew (podając imię i nazwisko Uczestnika zajęć oraz wybraną ilość zajęć lub karnet).

Numer konta bankowego: 87 1950 0001 2006 0037 5405 0002 

7. KF wystawia faktury w ciągu 15 dni od daty dokonania płatności jedynie na podstawie paragonu bądź potwierdzenia dokonania przelewu, na życzenie Klienta. Osoba zainteresowana powinna zgłosić Recepcji chęć otrzymania faktury, podając imię i nazwisko Uczestnika zajęć, dane do faktury (wraz z numerem NIP, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), jakich zajęć dotyczy faktura oraz pozostawić na Recepcji paragon poświadczający dokonaną płatność. Fakturę można odebrać osobiście lub może ona zostać wysłana drogą mailową. Jeśli Uczestnik decyduje się na odbiór faktury drogą mailową zobowiązany jest do pozostawienia adresu mailowego na który faktura ma zostać wysłana.

8. Jedyną formą pełnej rezerwacji miejsca w wybranej grupie jest dokonanie opłaty za zajęcia zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.kulturafizycznaom.pl w ciągu 48 godzin od chwili dokonania zapisu na zajęcia lub w przypadku już wykupionego karnetu rezerwacja wybranych zajęć droga mailową lub telefoniczną.

LEKCJE INDYWIDUALNE („lekcje”)

1. Lekcje indywidualne można umawiać telefonicznie lub osobiście.

2. Lekcje można wykupywać pojedynczo, lub w pakietach. Aktualne ceny lekcji indywidualnych są dostępnę na stronie www.kulturafizyczna.com.pl w zakładce „Cennik”.

3. Uczestnik wykupując lekcję/pakiet lekcji może wybrać konkretnego Instruktora, z którym decyduje się odbyć lekcje.

4. W przypadku wykupienia pakietu lekcji, Uczestnik ma możliwość zmiany Instruktora w dowolnym momencie.

5. Terminy lekcji indywidualnych są ustalane z Uczestnikiem w zależności od dyspozycyjności wybranego Instruktora oraz dostępności Sali Studia, które prowadzi rezerwację Sali z wyprzedzeniem nie większym, niż jeden miesiąc.

6. Karnety na lekcje indywidualne są imienne i udział w tych lekcjach może brać jedynie osoba, na którą taki karnet jest wystawiony.

7. Uczestnicy decydujący się na wykupienie pakietu lekcji indywidualnych proszeni są o przemyślaną decyzję, gdyż od momentu wykupienia pakietu nie ma możliwości rezygnacji z niego i otrzymania zwrotu wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane lekcje.

8. Zmiana ustalonego terminu lub odwołanie lekcji jest możliwe jedynie w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby nie później niż 24 godziny przed planowaną lekcją. Zgłoszenia można dokonywać Instruktorowi droga telefoniczną bądź mailową. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, nawet jeśli Uczestnik nie pojawi się na lekcji, opłata za taką lekcję jest należna tak, jakby lekcja się odbyła.

9. W wyjątkowych przypadkach takich, jak choroba Instruktora, KF zobowiązuje się skontaktować z Uczestnikiem niezwłocznie i może zaproponować Uczestnikowi odbycie lekcji z innym Instruktorem. Uczestnik ma prawo nie skorzystać z takiej propozycji i wówczas lekcja odbędzie się w innym terminie. W przypadku, gdy taka sytuacja spowoduje wygaśnięcie karnetu, termin jego ważności jest odpowiednio przedłużany.

10. W przypadku spóźnienia się Uczestnika na lekcję, żadne warunki nie ulegają zmianie, a lekcja kończą się zgodnie z planem.

KARNET  

1. Karnet „open” jest wykupywany na czas określony, obejmujący dany miesiąc kalendarzowy i uprawnia do udziału
w nieograniczonej ilości zajęć regularnych, znajdujących się w ofercie Studia za wyjątkiem: grup zamkniętych
(np. kursy dla firm), projektów i kursów z oferty specjalnej, warsztatów, lekcji indywidualnych.

2. Karnet „open” uprawnia do udziału w grupach, w których są wolne miejsca.

3. Wykupiony karnet „open” jest imienny i nie może być odstępowany lub wykorzystywany przez osoby trzecie, nie obejmuje również lekcji indywidualnych z Instruktorem.

4. Płatność za Karnet „open” powinna zawierać hasło “OPEN” wraz z nazwą miesiąca, którego dotyczy oraz imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

5. Karnet „open” jest bezzwrotny. Mając na względzie fakt, że taki karnet należy do oferty specjalnej, przyznającej uzyskanie znaczącego upustu cenowego i możliwość nieograniczonego i nieewidencjonowanego udziału w dowolnych zajęciach, Kultura Fizyczna nie zwraca pieniędzy za wykupiony karnet niezależnie od przyczyny nieobecności (rezygnacja z zajęć, choroba, kontuzja, sprawy osobiste). Karnet open nie posiada limitu wejść i Uczestnik sam decyduje w jakim terminie i w jakim natężeniu go wykorzystuje w danym miesiącu. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy, przedłużania terminu ważności karnetu lub przesuwania go na inny termin.

6. Wykupienie karnetu „Open” nie łączy się z żadnymi zniżkami dostępnymi w KF z wyjątkiem zniżki dla stałych klientów.

7. W KF nie są honorowane karty systemów korzystania z rozrywki, np. Multisport, FitFlex, OK System oraz FitProfit.

8. Nabywca karnetu „Open” ma możliwość indywidualnego wynajmu Sali Studia z rabatem -20%/1h. 

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE EVENTÓW

1. W celu rezerwacji sali lub studia na potrzeby Eventu lub Urodzin należy skontaktować się ze studiem KF mejlowo a także dokonać przedpłaty rezerwacyjnej w wysokości ustalonej przez studio indywidualnie, min. miesiąc przed datą rezerwacji.

2. W przypadku rezygnacji z organizacji eventu studio KF nie zwraca wpłaconej przedpłaty, niemniej gwarantuje dostępność studia w innym wybranym przez studio dostępnym terminie lub zamianę wpłaconej kwoty na barter w postaci dowolnego wybranego karnetu studia KF na zajęcia do wykorzystania w przeciągu 3 miesięcy od zgłoszenia rezygnacji.

3. Wpłata wyznaczonej kwoty na konto bankowe studia KF jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu studia KF oraz zapiasmi zawartymi w punkcie dotyczącym organizacji eventów przez studio Kultura Fizyczna.

 

ZWROTY

1. KF przewiduje możliwość odrabiania opuszczonych zajęć w innej grupie.

2. W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia opłaty za niewykorzystane zajęcia na kolejny miesiąc po miesiącu, w którym choroba ustała, pod warunkiem:

– telefonicznego lub mailowego powiadomienia Recepcji o chorobie w terminie 3 dni, od daty pierwszych zajęć objętych chorobą,
– w terminie 3 dni po ustaniu choroby należy przesłać mailowo lub złożyć osobiście w Recepcji podanie wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie (minimum dwutygodniowym) Uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych.

3. W innych przypadkach, nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe z wyjątkiem zajęć, które Uczestnik odwołał do 3 godzin przed danymi zajęciami. Wówczas karnet zostaje wydłużony o kolejny tydzień.

4. W przypadku woli zrezygnowania z uczestnictwa w zajęciach, Uczestnik jest proszony do wysłania odpowiedniej informacji na adres mailowy kulturafizyczna@yahoo.com, ale w takim przypadku zwrot opłaty przysługuje jedynie klientom, którzy uczęszczają na zajęcia powyżej jednego semestru (6 miesięcy). Zwrot nie przysługuje osobom, które nie zgłaszały swoich nieobecności. 

5. W przypadkach określonych w Regulaminie, kiedy Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia, wartość karnetu jest pomniejszona o ilość wejść wykorzystanych. Zwroty są dokonywane przez KF w terminie 30 dni, na numer konta wysłany na adres kulturafizyczna@yahoo.com

ZNIŻKI

1. Aktualna oferta zniżek obowiązujących w KULTURA FIZYCZNA jest dostępna na stronie internetowej: www.kulturafizyczna.com.pl

2. Poszczególne zniżki nie łączą się ze sobą.

3. Zniżka rodzinna jest naliczana tylko i wyłącznie w momencie jednorazowej i jednoczesnej płatności za więcej niż jedną osobę.

4. Zniżka rodzinna jest wyliczona na podstawie łącznej należności za zajęcia.

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać na recepcji KF lub drogą mailową na adres: kulturafizyczna@yahoo.com w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

2. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia wraz z podaniem podstaw reklamacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest KULTURA FIZYCZNA.

2. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez KF dla celów związanych z organizacją zajęć przez KF.

3. Uczestnik zajęć ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

OCHRONA WIZERUNKU ORAZ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Zabrania się wykorzystywania materiałów przekazywanych na zajęciach lub dostępnych na stronie internetowej www.kulturafizyczna.com.pl bez pisemnej zgody umocowanego przedstawiciela KF.

2. Uczestnik zajęć KF wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji KF w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez KF i jego patronów.

SPRAWY OGÓLNE

1. Osoby, które rażąco nie przestrzegają Regulaminu KF mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć. Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu wniesionych przez Uczestnika opłat.

2. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących Uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy z KF na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu KF, w szczególności zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia może być dokonany, ale z uwzględnieniem ilości zajęć do/od dnia mailowego zgłoszenia rezygnacji oraz z uwzględnieniem kosztów, jakie KF poniósł dla zorganizowania danych zajęć. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Recepcją.

3. Regulamin jest dostępny na stronie www.kulturafizyczna.com.pl ,w Recepcji, oraz na życzenie Uczestnika zajęć.

4. KF zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.
Aktualizacja Regulaminu ze zmianami 1 września 2018r.

Regulamin z dnia 1.09.2017 r.